:امام صادق(ع) از رسول خدا(ص) نقل کردند که ایشان فرمودند
 .در شب معراج یک صدای مهیب و مخوفی را شنیدند و ترسیدند
جبرئیل به من گفت: ای محمد(ص) آیا شنیدی چه صدایی بود؟
 .پیامبر اکرم(ص) فرمودند: بله
جبرئیل فرمود: این یک سنگی بود که هفتاد سال پیش از لبه ی جهنم پرتاب شده بود
... الان تازه رسید به قعر جهنم

دیگه بعد از این معراج
(پیامبر اکرم(ص) نخندیدند تا رحلتشان (شهادتشان

!!!اونوقت من خودمو میگم که مشغول خوشگذرانی و غفلت زدگی خودمم
حالا یک شبی اومده مثل لیلة القدر 
.بیام به خدا بگم من تحمل این عذاب و سختی رو ندارم


بحقک یا قدیم الأحسان
بحق الحسین علیه السلام
أین سترک الجمیل
أین عفوک الجلیل


الهی العفو الهی العفو الهی العفو