تبلیغات
❀⁂✍...نور آل محمد(عج)...⁂❀ - فرهنگ نامه اسامی ایرانی پسر همراه با معنی
❀⁂✍...نور آل محمد(عج)...⁂❀
☀ ☁ ❀ بـه لـطـافـت یــاس ❀ ☁ ☀
✿ ❀ ❁عَزیزٌ عَلیَّ اَن اَری الَخَلقَ و لا تُریَ❁ ❀ ✿

اسم پسرها

الف


آبان
نام ایزد آب(روز دهم از ماه خورشیدی)
آبسال فصل بهار، سال پر آب و باران، دایه پسر پادشاه یونان
آراسته زیبا شده، خوش نما، زیور
آرام
برقرار، متین، سكون، آرامش
آرش،آرخش
درخشنده، درخشان، مینوی، نام دلاوری از داستان های اساطیری ایران
آرمان
آرزو، مراد، خواسته
آرمین فرزند كیقباد از شاهان پیشدادی
آریا آزاده، نجیب، مهم ترین نژاد سفید در ایران، لحن آهنگ، شقایق وحشی
آریان
نام یكی از مورخین
آسایش آسودن
آصف
نام دبیر حضرت سلمان
ابراهیم
استواری، سازنده خانه كعبه
ابوالقاسم پدر قسمت كننده، مقسم
ابوذر
از صحابه نامدار پیامبر(ص)
احسان نیكی، بخشش
احد یگانه، یكتا
احمد بسیار ستوده، نام پیامبر
ادریس
نام یكی از پیامبران
اردشیر
شیر خشمناك، مقدس، بنیان گذار دودمان ساسانی
ارژنگ
آرایش، زینت
ارسطو
نام دانشمندی در یونان
ارسلان
(تركی) شیر، شیر درنده، مجازا مرد شجاع
اسحاق
كهنه شدن جامه، حضرت ا براهیم(ع)
اسدالله شیر خدا، لقب حمزه بن عبدالمطلب و كنیه امام علی(ع)
اسد شیر جنگل
اسفندیار
پدر سام شهلوان نامی ایران
اسكندر
الكساندر، یاری كننده مرد
اسماعیل
پسر ابراهیم، شنونده
اشرف
با شرافت و با شخصیت، شریف
اشكان
منسوب به بنیان گذار پادشاهی پارت ها و نام سومین نیای پاكو
اصغر كوچك، ریزه نقش، كوچك تر
اصلان
شیر درنده
اعتماد
تكیه دادن به كسی در كاری، بی گمان و سخن، كار را به كسی سپردن
افلاطون
حكیم یونانی شاگرد سقراط
اكبر
بزرگتر، مهم تر، بزرگوار
الله یار
دوست خدا، یار خدا
الیاس
نام پیامبر، پسر زاده سام بن نوح و عموی خضر كه موكل بر خشكی است.
امرسان
یكی از یخچال های طبیعی در كوه های كردستان
امید
آرزو، دلگرمی
امیر
فرمانروا، شاه سلطان و خلیفه
امین الله
امانت دار خدا
امین
درستكار، امانت دار، راستگو
اندی
خاص یا خاصه، بو، امید
ایاز نسیم شب، شبنم، سرمای سخت زمستان
ایرج نام پسر فریدون و یاری دهنده آریایی ها
ایوب
برگشت به سوی خدا، نام پیامبر نمونه صبر و شكیبایی

ب

بابك پرورش دهنده، امین، استوار
باقر
گشاینده، شكافنده
باهنر
هنرمند
بایرام عید،جشن(تركی)
بردیا
نامش در سنگ نوشته بیستون آمده و نام پسر كوچك كوروش
برزو
بلند بالا و نام پسر سهراب پسر رستم
برزین پهلوان ایرانی از خانواده جمشید پسر گرشاسب، آتشكده بزرگ در خراسان
برمك نگهبان نوبهار، سخاوتمند
برنا جوان، ظریف،
برومند
بارور، كامیاب، آبرومند
برهان
دلیل و حجت
بزرگمهر نام وزیر انوشیروان، دارای مهر و محبت بسیار
بكتاش بزرگ خادم، دویا چند خدمتكاررا نسبت به دیگری بكتاش می گویند(تركی)
بهادر
شجاع، دلیر، پهلوان
بهجت سرور، شادمانی، تازگی و زیبایی
بهداد نیك آفرید، نیك فرستاد
بهراد
نام فرزند اسفندارمذ
بهرام
نام روز بیستم هر ماه خورشیدی، ستاره مریخ
بهروز روز خوب، كندر هندی و نوعی بلور كبود رنگ وشفاف
بهزاد اصیل، نیكوكار، خوش زاد
بهمن
گیاهی كوهی، برف انبوهی كه از كوه سرازیر شود
بهنام نیك نام، خوش نام، دارای شهرت خوب
بیژن جنگجو، پهلوان ایرانی

پ

پارسا پرهیزگار، خداترس
پاسدار
نگهبان،مراقب
پاشا
رتبه ای در مراتب كشوری، مخفف پادشاه
پدرام شادباش، جای خوش آب و هوا، آراسته و نیكو
پرویز شكست ناپذیر، گرامی، نام پسر انوشیروان
پژمان افسرده، غمناك، پژمرده
پوریا نام ایرانی برای پهلوانان
پولاد نام پسر آزادمرد، آهن خشكه، آهن ناب
پیام
خبر، رسالت
پیروز
مبارك، چیره
پیمان شرط، قرارداد

ت

تاجیك عجم، هر غیرعرب را عجم گویند(تاجیك)
تارخ نام پدر حضرت ابراهیم
تاژ برادر هوشنگ پیشدادی
تقی ترسان از خدا، پرهیزگار
تندر
برق آسمان، رعد، بانگ باران
توانا
توانمند، زورمدار،قوی
توحید یكتاو یگانه
توسكا
درختی در محل های مرطوب، توسا
تیمور سردار مغول

ث

ثابت پایدار، استوار
ثاقب
روشن، سوراخ كننده
ثمر
حاصل درخت، میوه
ثمین گران، سنگین، پرقیمت
ثواب نام مرد تدبیر و شجاعت، مزد، پاداش

ج

جابر بیدادگر، شكسته بند
جاسم نام قریه در شام، نام قبیله
جاوید پاینده، همیشه، دایم
جبار
ستمگر، ظالم
جبلی
دوقلو
جعفر رودخانه، نهر، جوی
جلیل پرمایه، باشكوه، بزرگ
جمال زیبا رو، نیكوسیرت، زیبایی
جمشید بلندقدر، دارای منزلت فراوان، گروه بسیار از هر چیز
جناب سرور، درگاه،آستان
جواد
جوانمرد، بسیار بخشنده، اسب نیك رو
جوان دلاور، شاداب
جهان بخش بخشنده و دادگر جهان(خدا)
جهان بین كارآزموده، چشم و گوش باز
جهان گیر جهان گشا و فاتح، پیروز

چ

چنگیز قوی و محكم، فرمانروای سفاك مغول
چوبین كنیه ای برای بهرام شپهسالار ارتش هرمز و انوشروان ساسانی به خاطر اندام بایكش و نام مرغی است كه آن را كاروانك می گویند.

ح

حارث كشاورز، برزگر، شیر
حارس نگهبان، پاسدار
حامد ستاینده، ستایشگر، درود فرستنده
حایری منسوب به حایر، زمینی كه مرقد سیدالشهدا(ع) در آن واقع است.
حبیب
دوست، معشوق، محبوب و دوستدارخدا
حجت
دلیل، نمودار، برهان
حداد
آهنگر، آهنكار و آهن فروش
حسام
شمشیر بران، تیزی شمشیر
حسن صاحب جمال، زیبارو، نیكو
حسین ر.ك حسن
حشمت
عظمت، بزرگی، شرم و حیا
حلاج پنبه زن،نام منصور حلاج
حمدالله ستاینده خدا، كسی كه خدای یگانه را ستایشگر است.
حمزه شیر، عموی پیامبر
حمید پسندیده، ستوده، مبارك
حیدر
شیر، یكی از نام های حضرت علی(ع)

خ

خالد پاینده، جاوید، ماندنی
خاور
شرق، جای برآمدن آفتاب
خداداد
چیزی كه خداوند بخشیده است.
خراسان
خورآسان، جایی كه خورشید به آسانی سر می زند ودیده می شود.
خرم
شاد، خندان
خسرو نیم نام، نیم آوازه، پادشاه
خشایار دلیر، نیرومند، پسرداریوش هخامنشی،(می زنم تو مخت ها)
خلیل دوست، صادق، دوست مهربان
خیام
چادردوز، شاعر و حكیم و فیلسوف معروف ایران
خیراندیش خوب فكر، خیرخواه، طالب خوبی

د

دادار نام خداوند
دادكار
داد دهنده
دادگر نام خداوند،عادل
دارا
مالك
دانا
پژوهنده، شاعر، دانشمند
دانیال قضاوت خداوند، نام یك از چهل پیامبر بزرگ
داوود محبوب، نام پیامبری
دل شاد همت، بخشش، شادان
دهباشی سردسته ده نفر فراش یا سپاهی و سرباز
دهخدا
دهدار، صاحب ده

ذ

ذبیح كشته، آنچه برای كشتن آماده شده باشد
ذكی تیزهوش، زیرك، هوشمند
ذوالفضل دارای دانش و بزرگواری

ر

رادمنش دارای منش رادمردی، سخاوت و جوانمردی
راد
منع كننده
رامبد ازنام های باستانی و كنونی ایران
رامین نام عاشقان ویسه و چنگ نوازی
ربیع
بهاری، فصل بهار
رجب
شرم كردن، نام رودی در بهشت، ماه هفتم قمری
رحمان یكی از نام های خدا، مهربان، بخشنده، روزی رسان
رحمت شفقت، مهربانی
رحیم بخشاینده،ر.ك رحمان
رستم
تنومند، خوش اندام، نام پهلوان بزرگ ایران
رضا
خشنود، راضی، خوشدلی
روح الله
روان و روح خدا، نام امام خمینی، لقب حضرت عیسی
روزبه خجسته روز، روز خوب و نیك، بهروز، روز خوش
رهی راهی، غلام، مسافر، بنده و چاكر

ز-ژ

زامیاد ایزد زمین و نام روز بیست و هشتم از هر ماه
زكریا
یكی از پیامبران و نام زكریای رازی
زكی پاكیزه، پاك و منزه
زنگنه نام پهلوانی در زمان كیكاووس
زیار كمان، قوس،
ژرف
عمیق، رودخانه یا چاه
ژكور آدم بخیل،
ژیان
شیر درنده، خشم آلود

س

ساسان نام پدر بابك، جد اردشیر و از نجبای پارس
ساعی
كوشا، شتابنده
سالار سردار، رئیس،
سالم
درست، تندرست و بی عیب
سامان راه و آیین، ترتیب و نظام
سام ورم، آماس، پسر نوح
ستار مخفف ستاره، خیمه پشه بند، پرده، پوشاننده
سجاد صفت امام چهارم، بسیار سجده كننده
سراج چراغ
سروش بانگ، در اوستا سرئوشه آمده به معنی اطاعت از خداوند
سعد نیك، خجسته
سعید نیك بخت، همایون، خجسته
سلمان سنگ بزرگ، سلمان ایرانی از صحابه بزرگ
سلیم درست، سالم، بی عیب
سهراب پسر رستم، سرخ آب
سهیل ستاره ای درخشان در طرف جنوب
سیامك
در اوستا سیامك به معنای سیاه مو آمده است
سیاووش ساوخش فرزند كیكاووس و پدر كیخسرو
سینا پدر ابو علی سینا، سینه، سوراخ كننده، كوه طور سینا

ش

شاپور پهلوان ایرانی، پادشاه ایرانی
شادمان شاد، خرم، سرزنده
شادمهر سیراب، خوشحال، ترو تازه
شاه مراد مراد بزرگ، أرزوی شاهانه
شاهپور شاهزاد، فرزند شاه
شاهرخ بهترین چهره، خوش چهره
شاهین پرنده شكاری ، لایق، تكیه گاه،ممكن
شایان سزاوار، همتا
شایگان درخور، فراخ، ذخیره، شایسته، گشاد
شبیب میان سال
شروین نام روستایی در قفقاز، پسر شاپور
شریف أبرومند، پاك نژاد و عالی مقام
شعبان ماه هشتم هجری، شعبانی منسوب به أن
شعیب نام پیامبری كه پدرزن موسی بود، توشه دان، مشك كهنه
شكرالله پاس دار خداوند
شكیب أرام، تحمل، بردباری

شهاب شعله، ستاره كوكب، ستاره روشن، زود گذر، راه أب
شهداد
شاه داده، روستایی در كرمان كه میوه های شیرین دارد
شهرام رام شده شاه، أرامش شاه
شهریار كلانتر، حاكم شهر، فرماندار والی
شهزاد شاه زاده
شیردل پردل، دلاور، بی باك، شجاع

ص

صائب رساننده، راست، درست
صابر
شكیبا، بردبار، آدم حكیم وآرام
صادق راستگو، درست كردار، آشكار، لقب امام ششم
صالح نیك، سزاوار،
صبا
باد بهاری كه از شرق می وزد، باد لطیف و خنك صبح
صفار مسگر، روی گر
صفا
روشنی، پاكی، پاكیزگی، یكرنگی
صفر دومین ماه قمری پس از محرم،
صمد
بی نیاز، مهتر، پایدار

ض-ط-ظ

ضیاءالدین چشم چراغ دین، روشنایی دین، فروغ
طارق
شب رونده، ستاره صبح
طاهر
پاكیزه، منزه
طرق
راه، طرقی منسوب به طرق روستایی در نزدیكی شهر مشهد
ظریف
نازك، لطیف
ظفر پیروزی

ع

عابد پارسا، عبادت كننده، كسی كه خدا را پرستش می كند
عادل داد دهنده، دادگر، دادگستر
عارف شناسنده، صبور
عاطف
مهربان، برگرداننده
عاكف گوشه نشین و بازدارنده از كارهای اجتماعی
عباس ترش رو، بداخم، یكی از نام های شیر
عبدالله
بنده خدا، سر سپرده درگاه
عثمان نام مار و بچه مار، نام خلیفه سوم
عرفان شناختن حق تعالی ومعرفت خداشناسی
عزیز محبوب، یار، گران مایه، نادر
عسكر لشكر، سپاه، نوعی انگور
عصار
روغنگر، روغن كش
عقیل مرد زیرك و بسیار دانا
علی بلند، شریف، نام امام اول
علیمراد كسی كه مراد و مرشدش علی است،
عماد
آنچه به آن تكیه كنند
عمار
مرد با ایمان، ثابت و استوار،
عمید
بزرگ، سرور، سردار،
عیار زیرك، طرار، تندرو، تردست
عیسی
از پیامبران بزرگ
عین الله چشم خدا، نشان خدا

غ

غضنفر شیربیشه، شیر درنه، مرد درشت اندام و مرد قوی
غفار بخشنده، آمرزنده
غلام كودك، پسر كوچك، نوكر
درباره وبلاگ


» ضمن عرض سلام و خیر مقدم به دوستان گرامی و عزیز خوش آمدید.
امیدوارم از وبلاگ بنده نهایت استفاده و لذت را ببرید و از اون بیشتر بازدید و نظر بدید.
نظرات شما دوستان عزیز برای بنده واقعا با ارزش است.
☃*:..با تشکر‎..:*☃

مدیر وبلاگ : ❀حـامـد عـقـیـلـی❀
صفحات جانبی
نظرسنجی
با عرض ادب و احترام سلام علیکم...خدا قوت به تمام کاربران گرامی و عزیز✍ رضایت شما کاربران گرامی از برنامه ها ، شعرها و دیگر مطالب وبسایت در چه حدی است؟✍


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
امکانات دیگر
filesell
کلیه حقوق این وبلاگ برای ❀⁂✍...نور آل محمد(عج)...⁂❀ محفوظ است